Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Aritmetički operatori u jeziku C

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Binarni aritmetički operatori su +, -, *, /, i modulo operator %. Binarni operatori + i - imaju isti prioritet, koji je niži od prioriteta operatora *, / i %. Aritmetički su operatori asocijativni slijeva nadesno.

Modulo operator %

Izraz:

x % y

daje ostatak pri dijeljenju x sa y, a jednak je nuli ako je x djeljivo sa y. U primjeru, godina se smatra prestupnom ako je djeljiva s 4, ali ne sa 100, osim ako nisu djeljive s 400:

if((godina % 4 == 0 && godina % 100 !=0 || godina % 400 == 0)
    printf("%d je prestupna godina\n", godina);
else
    printf("%d nije prestupna godina\n");

Operator % ne može biti pridružen tipovima float i double. Smjer zaokruživanja za operator / i predznak rezultata operacije % ovisni su o tipu računala za negativne operande kao i kod pojave prekoračenja i potkoračenja (overflow i underflow).

Izvor: Brian Kernighan i Dennis Ritchie, Programski jezik C