Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Deklaracije varijabli u jeziku C

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Sve varijable prije uporabe moraju biti deklarirane, mada određene deklaracije mogu biti obavljene tako da slijede iz konteksta. Deklaracija određuje tip, a sadrži listu od jedne ili više varijabli tog tipa, kao npr.

int lower, upper, step;
char c, line[1000];

Svaka deklaracija može biti u zasebnom redu; gore napisano se dade i drugačije napisati

int lower;
int upper;
int step;
char c;
char line[1000];

Ovakav način uzima više prostora, ali je zato zgodan za dodjelu komentara svakoj deklaraciji ili kasnije promjene.

Inicijalizacija

Varijabla može biti inicijalizirana u svojoj deklaraciji. Ako iza imena varijable slijedi znak jednakosti i izraz, tada taj izraz služi kao inicijalizator kao u

char esc = '\\';
int i = 0;
int limit = MAXLINE + 1;
float eps = 1.0e-5;

Ako varijabla nije automatska, inicijalizacija se obavlja samo jednom, prije pokretanja programa, a inicijalizator mora biti konstantni izraz. Eksplicitno inicijalizirana automatska varijabla se inicijalizira svaki put kad se prolazi kroz funkciju, odnosno blok u kojem se varijabla nalazi; inicijalizator može biti bilo kakav izraz. Vanjske i statičke varijable se inicijaliziraju na nulu. Automatske varijable za koje ne postoji eksplicitni inicijalizator dobijaju nedefinirane vrijednosti (garbage).

Deklaracije konstanti

Kvalifikator const može se dodijeliti deklaraciji bilo koje varijable, kako bi označio da se ona neće mijenjati. Za polje, npr., on pokazuje da se elementi polja neće mijenjati.

const double e = 2.71828182845905;
const char msg[] = "warning:";

Deklaracija const se rabi i sa argumentima polja, kako bi naglasila da funkcija neće mijenjati dano polje

int strlen(const char[]);

Izvor: Brian Kernighan i Dennis Ritchie, Programski jezik C