Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Petlje u jeziku C

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Ponekad ćete želeti da uradite nešto mnogo puta. Primer bi bio ispisivanje nekog znaka na početku svakog od 24 reda na ekranu. Da biste ovo uradili, morali biste da otkucate 24 printf naredbe. Možemo da koristimo petlju ovo odradi za nas, a onda moramo samo jednom da otkucamo printf naredbu.

Postoje tri osnovne vrste petlji, a to su:

 • for petlja,
 • while petlja i
 • do while petlja.

For petlja

For petlja Vam omogućava da u svakom prolazu baratate brojem koji se povećava za neku vrednost pri svakom prolazu. Ova petlja je najbolja za gornji problem, jer nam je poznato koliko puta treba da prođemo kroz petlju. For petlja se koristi u sledećem obliku:

for (pocetni broj; uslov petlje; povecavanje promenljive) {
 naredba; 
}

Kada koristite petlje, takođe morate staviti naredbe među vitičaste zagrade, ako ih ima više od jedne. Evo rešenja problema sa 24 printf naredbe:

#include <stdio.h>
int main()
{
 int i;
 for (i = 0; i < 11; i++) {
  printf("I shall never use a computer again\n");
 }
 return 0;
}

For petlja se sastoji od tri dela unutar svojih zagrada, koji su odvojeni znakom tačka-zarez.

Prvi deo inicijalizuje promenljivu petlje. Ta promenljiva kontroliše i broji koliko puta smo prošli kroz petlju. U primeru, promenljiva petlje se zove i i inicijalizovana je vrednošću 1.

Drugi deo petlje je uslov koji mora biti ispunjen da bi petlja nastavila da se vrti. U primeru, petlja će se vrteti, sve dok je i manje ili jednako 24, drugim rečima, vrteće se 24 puta.

Treći deo je povećavanje promenljive petlje. U primeru je upotrebljeno i++, što je isto kao da je pisalo i=i+1. Ovo se zove inkrementacija. Svaki put kada prođemo kroz petlju, promenljivoj i se dodaje 1. Takođe je moguće koristiti i-- da bismo oduzeli 1 od promenljive, što se u tom slučaju naziva dekrementacija.

While petlja

While petlja se razlikuje od for petlje po tome što se koristi kad ne znamo koliko puta želimo da se petlja vrti. Takođe morate uvek inicijalizovati promenljivu pre nego što uđete u petlju. Druga stvar koju morate da uradite, je da povećate promenljivu unutar petlje.

Evo primera while petlje koja se vrti onoliko puta koliko je korisnik uneo:

#include <stdio.h>
int main()
{
 int i, puta;
 printf("Unesite broj: ");
 scanf("%d", &puta);
 i = 0;
 while (i < puta)
 {
  i++;
  printf("%d\n", i);
 }
 return 0;
}

Ovaj program daje izlaz:

1
2
3
4
5

Do while petlja

Do while petlja je isto što i while petlja, sem što proverava uslov na kraju petlje. Zato ćemo koristiti program sa istim izlazom:

#include <stdio.h>
int main()
{
 int puta = 5;
 int i = 0;
 do
 {
  i++;
  printf("%d\n", i);
 }
 while (i < puta);
 return 0;
}

Izvor: profesorka.wordpress.com