Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Klase u programskom jeziku C++

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Klase su najznačajnije obeležje programskog jezika C++, koje nas uvodi u objektno orijentisano programiranje. Klasa nam omogućava da svojstva i metode svrstamo zajedno, odnosno da modelujemo objekat koji ima stanje i ponašanje.

C++ ima ugrađene klase, ali možemo kreirati i sopstvene klase. Klasa je nacrt neke apstrakcije koja ima:

 • svoje osobine (atribute) i
 • operacije koje se izvršavaju nad elementima klase (funkcije članice).

Klasa definiše novi tip. Primerak definisanog tipa naziva se objekat ili instanca klase.

Članovi klase

Podaci koji su deo klase nazivaju se podaci članovi (en. data members).

Funkcije koje su deo klase nazivaju se funkcije članice (en. member functions) ili metode.

Članovi klase (podaci ili funkcije) mogu biti:

 • privatni (private): zaštićeni su od pristupa spolja (enkapsulirani). Ovim članovima mogu pristupati samo funkcije članice klase.
 • javni (public): dostupni su spolja i nazivaju se JAVNI članovi klase (engl. public class members).

Podrazumevano, ako se ne navede specifikator, članovi su privatni. Preporuka je da klase nemaju javne podatke članove.

Deklaracija klase

Deklaracijom klase navodimo članove podatke i metode klase.

class Ime_Klase{
 podaci_clanovi
 objekti_clanovi
 funkcije_clanice
};

Na primer:

class Tacka {

  private:

    double x, y;

  public:

    void podesiTacku(double xx, double yy) {
      x = xx;
      y = yy;
    }

    double preuzmiX() {
      return x;
    }

    double preuzmiY() {
      return y;
    }

};

Izvor: Klase, objekti, članovi klase