Deo zbornika Uvod u web

Selektori naslednika i dece

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

U CSS-u možemo izabrati naslednike ili decu nekog elementa. Promena stila elemenata pomoću specifičnijih selektora (zavisno od konteksta) zove se CSS specifičnost.

Selektor naslednika (opštiji)

Selektor naslednika se koristi za primenu stila na elemente ugnežđene unutar drugih elemenata. Na primer:

section h2 { 
  color: gray; 
}

Selektor naslednika je opštiji i obuhvata decu i dalje ugnježdene elemente.

Selektor dece (specifičniji)

Selektor dece hvata samo prvi nivo elemenata unutar roditeljskog elementa:

div > p {
  background-color: yellow;
}

Drugim rečima, ovaj selektor će zahvatiti samo decu, ali ne i unuke :)