Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Fon Nojmanova arhitektura računara

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Fon Nojmanova arhitektura

Za razliku od drugih izuma, računar nema jednog izumitelja, već su za njegov nastanak zaslužne generacije naučnika. Međutim, ukoliko bismo izdvojili jednog čoveka kao oca modernih računara, bio bi to verovatno Džon fon Nojman (John von Neumann).

Neumann je još 1945. godine odredio princip rada i arhitekturu savremenih računara. Njegov model je pretrpeo više modifikacija ali su poštovani sledeći principi:

  • računar je uređaj opšte namene i poseduje potpuno automatsko izvođenje programa;
  • računar, osim podataka za računanje, memoriše međurezultate i rezultate računanja;
  • računar je sposoban za pohranjivanje toka naredbi (programa);
  • naredbe su u računaru svedene na numerički kod, tako da se podaci i naredbe pohranjuju na isti način u istoj jedinici, ta jedinica se naziva memorijom;
  • računar poseduje jedinicu koja obavlja osnovne aritmetičke operacije, to je aritmetičko-logička jedinica;
  • ima jedinicu koja “razume” naredbe i upravlja tokom izvršavanja programa, to je upravljačka jedinica;
  • računar komunicira sa okolinom, jedinica, koja omogućava komunikaciju čoveka i računara, naziva se ulazno-izlaznom jedinicom.

Neumann

Izvor: Ištvan Matijević, Osnovi programiranja i programski jezici (skripta), Viša tehnička škola, Subotica, 2001.