Deo zbornika Uvod u web

Liste u HTML-u

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

HTML liste mogu da se koriste za različite namene, kao što su spiskovi za podsetnik ili liste nabrajanja. Takođe se koriste i za navigaciju veb sajtova.

Uređene liste (ordered list) su numerisane i korisne za predstavljanje stavki, poput top 10 omiljenih pesama ili koraka nekog tutorijala. Neuređene liste (unordered list) nisu numerisane i koriste se za nabraja­nje predstavljeno kružićima, ali takođe za navigaciju i padajući meni.

Uređene liste (<ol>)

Pri prikazivanju numerisane liste pregledač numeriše i uvlači svaku stavku. Ne morate sami vršiti numerisanje, a ako dodate ili izbrišete stavke, pregledač će ih sam numerisati.

Uređene liste koristimo kada je red stavki važan. Uređene liste su dobre za praćenje koraka ili uputstava. Na primer, u sledećem primeru imamo listu koraka pomoću kojih objašnjavamo kako se pravi HTML fajl:

<p>Pravljenje HTML fajla</p>
<ol>
 <li>Otvori editor</li>
 <li>Napravi novi .html fajl</li>
 <li>Unesi tagove</li>
 <li>Sačuvaj fajl</li>
</ol>

Postoje dva prilagođavanja specifična za uređene liste: prvo omogućava da promenimo stil numerisanja, a drugo da promenimo numerisanje.

Stilovi uređene liste

Svojstvo list-style-type na <ol> elementu može imati sledeće vrednosti:

 • decimal (podrazumevano): standardni arapski brojevi (1,2,3 4, itd)
 • lower-alpha: mala slova (a, b, c, d, itd)
 • uppper-alpha: velika slova (A, B, C, D, itd)
 • lower-roman: mali rimski brojevi (i, ii, iv, itd)
 • upper-roman: veliki rimski brojevi (I, II, II, IV, itd)

Ako ste podesili tip stila uređene liste na upper-roman:

<p>Dani sedmice na francuskom:</p>
<ol style="list-style-type: upper-roman;">
 <li>Lundi</li>
 <li>Mardi</li>
 <li>Mercredi</li>
 <li>Jeudi</li>
 <li>Vendredi</li>
 <li>Samedi</li>
 <li>Dimanche</li>
</ol>

Neuređene liste (<ul>)

Ako lista sadrži stavke kod kojih redosled nije bitan, koristimo neuređenu listu.

<p>Uraditi:</p>
<ul>
 <li>Srediti dizajn sajta</li>
 <li>Ažurirati blog</li>
 <li>Dodati nove kurseve</li>
 <li>Organizovati Arduino radionicu</li>
</ul>

Stilovi neuređene liste

Svojstvo list-style-type na <ul> elementu može imati sledeće vrednosti:

 • disc - kružić; ovaj stil je podrazumevani
 • square - kvadratić, umesto kružića
 • circle - prazan kružić.

Takođe, možemo koristiti sliku po izboru, preko svojstva list-style-image. Na primer:

ul {
 list-style-image: uri(/bullet.gif);
}