Deo zbornika Uvod u web

Prelivanje sadržaja (overflow)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Ako ne zadamo visinu, ona će se prilagoditi sadržaju elementa. Ako zadamo manju visinu od potrebne, sadržaj će se prelivati. Isto važi i za širinu.

HTML elementi se, obično, prilagođavaju sadržaju koji je smešten unutar njih. Među­tim, ako veličinu elementa ograničimo određenom ili maksimalnom veličinom, a zatim stavimo sadržaj koji se ne uklapa, pregledač treba da odluči šta da radi sa viškom. Kada postoji višak teksta koji se ne može uklopiti u okvir, tekst prelazi ivicu i spušta se ka donjem delu stranice.

Pomoću CSS svojstva overflow možemo podesiti kako će pregledač reagovati u ovakvoj situaciji. Vrednosti su visible (podrazumevano), hidden, scroll, auto i inherit.

Kada je prelivanje stavljeno na hidden, višak koji se ne uklopi u okvir neće biti prikazan. Svojstva scroll i auto dodaju klizne trake, koje omogućavaju korisnicma da vide ceo sadržaj okvira. Na scroll se klizne trake uvek prikazuju, dok će na auto biti prikazane po potrebi. Kada je prelivanje vidljivo, višak se ne uzima u obzir prilikom raspoređivanja, pa preklapa druge elemente stranice.

Kada ručno menjamo veličinu elemenata, moramo uvek imati na umu moguće prelivanje.