Deo zbornika Uvod u web

Osnovna HTML struktura

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Jedina obavezna oznaka u HTML dokumentu je <!DOCTYPE html>. Sve ostale oznake, uljučujući html, head, i body su opcione.

Iako HTML struktura nije obavezna, većina stranica ima veoma sličnu osnovnu strukturu:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Naslov stranice</title>
  </head>
  <body>
    Sadržaj stranice
  </body>
</html>

<!DOCTYPE html>

Prvi red svake stranice mora sadržati identifikator <!DOCTYPE html>. On definiše verziju HTML-a sa kojom je usaglašena stranica. Tip dokumenta se pojavljuje pre tagova strukture stranice.

Oznaka <html>

<html> je korenska oznaka, unutar koje se nalaze dve osnovne oznake: glava (<head>) i telo (<body>) dokumenta. Unutar glave i tela se nalaze svi ostali elementi.

Glava dokumenta (<head>)

Unutar glave dokumenta se nalaze metapodaci o stranici, koje se ne prikazuju na samoj na stranici, ali su bitni za njeno funkcionisanje (npr. način kodiranja karaktera, prilagođavanje širine, opis stranice i slično).

<title>

Za naslov stranice koji se prikazuje u tabu pregledača, koristimo oznaku <title>. Naslov treba da bude kratak i da opisuje sadržaj. Kada pretraživači indeksiraju stranice, naslov stranice se navodi u rezultatim a pretrage.

Telo dokumenta (<body>)

Unutar tela dokumenta nalazi se sve ono što se prikazuje na ekranu: zaglavlja, pasusi, podeoci, slike, linkovi, liste i ostalo, ukratko sav sadržaj stranice.