Deo zbornika Uvod u web

Šta je HTTP?

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) predstavlja protokol namenjen prenosu informacija na webu.

Protokol je skup tehnika i pravila koje koriste mrežni uređaji da bi preneli sadržaj iz jedne mrežne lokacije na drugu. HTTP je namenjen komunikaciji i prenosu hipermedije u šta spada i hipertekst.

Hipertekst je posebno struktuiran tekst koji pored sadržaja teksta ima i dodatna značenja (na primer kojom bojom, stilom, poravnanjem, fontom, veličinom i sl. da se neki sadržaj prikaže korisniku). Kako je svaki web sajt inicijalno baziran na hipertekstu (što je jezik HTML), HTTP predstavlja ključni element u komunikaciji i razmeni podataka između pregledača i servera, na kome se nalaze svi potrebni elementi web stranice.

HTTP zahtev i odgovor

Kako je ova komunikacija definisana u više koraka, bazični princip rada HTTP je zahtev/odgovor. To znači da pregledač svaki put kada nešto traži od servera za prikaz strane (npr. sliku, CSS, zvuk… ), pravi http zahtev (request). Putem HTTP-a se ovaj zahtev isporučuje serveru, definisanom unutar URL adrese, a server nakon obavljenog posla šalje odgovor (response). Ovaj postupak se ponavlja onoliko puta koliko pregledač ima potrebe da zahteva fajlove ili podatke od servera.

Razvojem HTTP-a je između ostalog koordinirao i W3C (World Wide Web Consortium), koji je posebno bitan za sve segmente web razvoja, obzirom da definiše veliki broj pravila i standarda web aplikacija, arhitekturu, tehnologiju, servise, pregledače i alate u domenu weba.

HTTP metode

Dve glavne HTTP metode, i jedine dve koje HTML podržava, su:

  • GET (čitanje resursa preko mreže)
  • POST (slanje resursa preko mreže)

GET metodu koristimo za dobavljanje svih resursa sa mreže (slika, skripti, fajlova), a POST za slanje korisničkog unosa serveru.