Deo zbornika Uvod u web

Umetnuti okvir (iframe)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Pomoću umetnu­tih okvira (iframe) možemo u svoju stranicu uvr­stiti sadržaj neke druge stranice. Na taj način možemo uključiti vesti, vremensku prognozu, video, mapu ili bilo koji drugi sadržaj.

Oznaka <iframe> ima atribut src, za URL stranice koju uključujemo, kao i atri­bute width i height, za veličinu okvira. Sintaksa je sledeća:

<iframe src="http://www.politika.rs" width="600" height="400"></iframe> 

Važni atributi

ATRIBUT OPIS
src URL adresa HTML dokumenta koji treba da bude prikazan u okviru
width Širina okvira u pikselima
height Visina okvira u pikselima
srcdoc HTML sadržaj koji treba da bude prikazan u okviru
sandbox Bezbednosna ograničenja sadržaja okvira

Atribut sandbox

HTML5 je uveo i bezbednosna ograničenja okvirima, preko atributa sandbox. Možete da okvir učitate uz sva ograničenja, tako što ćete uvrstiti ovaj atribut:

<iframe src="frame.html" sandbox></iframe>

sandbox će dodati sledeća ograničenja uokvirenom sadržaju:

  • Sadržaj će biti tretiran kao daje iz tuđeg domena, čak i ako to nije.
  • Nije moguće poslati formulare koji se nalaze unutar okvira.
  • Nije moguće izvršiti skripte u okviru.
  • API-ji su onemogućeni.
  • Linkovi ne mogu da koriste ugrađeni sadržaj pomoću <object> ili <embed> taga.
  • Nije moguća navigacija sadržaja na glavni kontekst.
  • Opcije za automatsko puštanje videa ili kontrolu fokusa obrasca su blokirane.

Ako pomoću okvira umećete tuđe stranice koje ne kontrolišete, treba koristiti sandbox atribut.

Primer: dodavanje YouTube videa i Google mape

Mnogi servisi, kao što su Youtube i Google mape, nude mogućnost da njihov sadržaj lako uključimo u našu stranicu. HTML kod za umetanje okvira se obično nalazi u sekciji podeli (share).

<iframe width="600" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/kHDkZQ4LGZA"></iframe>

<iframe width="600" height="400" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d11325.698608385439!2d20.43764613769529!3d44.792533720187606!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x475a6fe39d60e403%3A0x68e29209c6d94a44!2sBeogradski+sajam!5e0!3m2!1sen!2srs!4v1539707321677"></iframe>