Deo zbornika Napredni Javaskript

Iteracija generatora u Javascriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Generator funkcije se prilagođavaju ponašanju iterabli, pa se mogu koristiti za iteraciju.

Generator funkciju možemo iterirati pomoću for...of petlje:

function* logger() {
  yield 'a'
  yield 'b '
}

for (const i of logger()) {
  console.log(i)
}

Pretvaranje generatora u niz

Operator proširivanja može da se koristi za pretvaranje iterabli u nizove. Na primer:

function* logger() {
  yield 'a'
  yield 'b'
}

const niz = [...logger()]
console.log(niz)

Takođe, sa generatorima možemo da upotrebimo sintaksu destrukturiranja na sledeći način:

function* logger() {
  yield 'a'
  yield 'b'
}

const [x, y] = logger()
console.log(x, y)

Literatura

  • Ved Antani, Stojan Stefanov, Objektno-orjentisan JavaScript, Beograd, 2017.