Deo zbornika Napredni Javaskript

Mapa u Javascriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Mapa (Map) je kolekcija koja omogućuje brz pristup vrednostima. Mapa omogućava da se proizvoljne vrednosti koriste kao ključevi, i zadržava redosled kojim su elementi dodati.

Primer

Novu mapu kreiramo pomoću konstruktora. Pomoću metoda set() unosimo ključ i vrednost. Metod get() vraća vrednost na osnovu ključa, ili undefined ako unos ne postoji.

const mapa = new Map()
mapa.set('beograd', 11000)
console.log(mapa.get('beograd'))

Drugi pomoćni metodi koji mogu da se koriste u mapama su sledeći:

const mapa = new Map()
mapa.set('beograd', 11000)
mapa.set('resnik', 11231)
console.log(mapa.size)

mapa.delete('beograd')
console.log(mapa.has('beograd'))

Popunjavanje

Možemo da inicijalizujemo sa nizom nizova u formatu [kljuc, vrednost]:

const mapa = new Map([
 ['beograd', 11000],
 ['rakovica', 11090],
 ['resnik', 11231]
])

Možemo i da ulančimo metod set(), radi kompaktnije sintakse:

const mapa = new Map().set(11000, 'beograd').set(11090, 'rakovica').set(11231, 'resnik')

U mapi možemo da koristimo bilo koju vrednost kao ključ, uključujući i objekat.

Iteracija

Mapu ne možemo direktno iterirati, ali postoje tri metoda (keys(), values() i entries()) kojima od mape pravimo iterator, koji potom možemo iterirati petljom for of.

Metod keys()

Metod keys() pravi iterablu od ključeva mape na sledeći način:

const mapa = new Map([
 ['beograd', 11000],
 ['rakovica', 11090],
 ['resnik', 11231]
])

for (const kljuc of mapa.keys()) {
 console.log(kljuc)
}

Metod values()

Slično, metod values() pravi iterablu od vrednosti mape:

const mapa = new Map([
 ['beograd', 11000],
 ['rakovica', 11090],
 ['resnik', 11231]
])

for (const vrednost of mapa.values()) {
 console.log(vrednost)
}

Metod entries()

Metod entries() pravi iterator od unosa mape u vidu [kljuc, vrednost] parova:

const mapa = new Map([
 ['beograd', 11000],
 ['rakovica', 11090],
 ['resnik', 11231]
])

for (const unos of mapa.entries()) {
 console.log(unos[0], unos[1])
}

Kod može biti još kraći ako upotrebimo destrukturiranje:

const mapa = new Map([
 ['beograd', 11000],
 ['rakovica', 11090],
 ['resnik', 11231]
])

for (const [kljuc, vrednost] of mapa){
 console.log(kljuc, vrednost)
}

Konvertovanje mape u niz

Operator proširivanja (...) može biti koristan da konvertujemo ključeve mape u niz:

const mapa = new Map([
 ['beograd', 11000],
 ['rakovica', 11090],
 ['resnik', 11231]
])

const kljucevi = [...mapa.keys()]
console.log(kljucevi)

Pošto su mape iterabilne, možemo konvertovati celu mapu u niz pomoću operatora proširivanja:

const mapa = new Map([
 ['beograd', 11000],
 ['rakovica', 11090],
 ['resnik', 11231]
])

const niz = [...mapa]
console.log(niz)

Literatura

 • Ved Antani, Stojan Stefanov, Objektno-orjentisan JavaScript, Beograd, 2017.