Deo zbornika Napredni Javaskript

Projektni obrazac fabrika u Javascriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Fabrika (factory) je još projektni obrazac kreiranja, koji se koristi za kreiranje objekata. On može da nam pomogne kada imamo slične tipove objekata i ne znamo unapred koji tip objekta da upotrebimo. Na osnovu unosa ili drugih kriterijuma, program određuje tip objekta u toku izvršenja.

Konstruktori

Recimo da imamo tri različita konstruktora koji implementiraju sličnu funkciju. Svi objekti instance koriste URL adresu, ali pomoću nje izvršavaju različite rad­nje. Jedni kreiraju DOM čvor teksta, drugi link, a treći sliku, na sledeći način:

const APP = {}

APP.Text = function(url) {
 this.url = url

 this.insert = function(parent) {
  const txt = document.createTextNode(this.url)
  parent.appendChild(txt)
 }
}

APP.Link = function(url) {
 this.url = url

 this.insert = function(parent) {
  const link = document.createElement('a')
  link.href = this.url
  link.appendChild(document.createTextNode(this.url))
  parent.appendChild(link)
 }
}

APP.Image = function(url) {
 this.url = url

 this.insert = function(parent) {
  const img = document.createElement('img')
  img.src = this.url
  parent.appendChild(img)
 }
}

Tri različita konstruktora isto rade - prosleđuju url i pozivaju metod insert() na sledeći način:

const url = 'https://skolakoda.org'

let o = new APP.Image(url)
o.insert(document.body)

let o = new APP.Text(url)
o.insert(document.body)

let o = new APP.Link(url)
o.insert(document.body)

Zamislimo da program ne zna unapred koji tip objekta je potreban, već kreiramo nove tipove objekata klikom na dugme. Ako varijabla tip sadrži tip željenog objekta, možemo upotrebiti sledeću uslovnu logiku:

const url = 'https://skolakoda.org'
let o 

if (tip === 'Image') {
 o = new APP.Image(url) 
}
if (tip === 'Link') {
 o = new APP.Link(url) 
}
if (tip === 'Text') {
 o = new APP.Text(url) 
}

o.insert(document.body)

Ovo radi, ali ako koristimo mnogo konstruktora, postaje predugačko i teško održivo. Takođe, nekad ne znamo unapred nazive svih konstruktora.

Obrazac fabrike

Funkcija fabrika kreira objekat čiji je tip dinamički određen. Prethodne uslove menjamo mnogo jednostavnijim kodom:

APP.fabrika = function(tip, url) {
 return new APP[tip](url)
}

Sada možemo dinamički da instanciramo novi objekat na sledeći način:

const o = APP.fabrika(tip, url)
o.insert(document.body)

Naravno, za ozbiljnu implementaciju obrasca fabrike potrebne su i neke provere - na primer, da li APP[tip] postoji i slično.

Literatura

 • Ved Antani, Stojan Stefanov, Objektno-orjentisan JavaScript, Beograd, 2017.