Deo zbornika Uvod u web

Kontakt forma u HTML-u

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Kontakt forma (<form>) je standardan način da posetilac pošalje podatke vlasniku sajta. Obično se sastoji od nekoliko input polja, sa podacima koje korisnik unosi, i dugmeta za potvrdu slanja.

input polje

Polje za unos (<input>) služi da korisnik unese podatke. Postoji više tipova unosa, između ostalog:

 • tekst (text)
 • broj (number)
 • email
 • url
 • datum (date)

Ukoliko ne navedemo tip, podrazumeva se tekst. Veoma je bitno da svako polje ima name atribut, preko kojeg se vrednosti šalju serveru. Validacija se uglavnom vrši preko tipa unosa, i required atributa.

Labela (label) se koristi koristi kao pomoćna oznaka. Ona ima ugrađenu funkcionalnost: kada se dodirne prebacuje fokus u input polje. Takođe, čitači ekrana je čitaju, što omogućava pristupačnost slepima. Labela se povezuje za input tako što joj se dodeli for atribut, identičan id-u input polja:

<label for="ime">Ime i prezime</label>
<input id="ime">

Polje za unos može imati i placeholder atribut, koji pomaže posetiocima šta treba uneti.

Ostala polja

Pored standardnih polja za unos, možemo koristiti polje za prihvatanje (checkbox) i radio dugmad.

Za izbor jedne od više stavki koristimo padajući meni (select).

Za unos više redova teksta, koristi se <textarea>.

Primer: Prost obrazac

Sledeći formular ima tri polja za unos. Sva tri imaju atribut required, što ih čini obaveznima, i name, bez kojeg ne bi radila. Forma ima atribut action, sa adresom prihvatne stranice, i method, sa vrstom HTTP zahteva.

<form action="https://formspree.io/tvojmail@gmail.com" method="POST">

 Ime i prezime:<br>
 <input name="ime" required><br>

 Email:<br>
 <input name="email" type="email" required><br>

 Ostavite poruku:<br>
 <textarea name="poruka" cols="30" rows="10" required></textarea><br>

 <button>Pošalji</button>
</form>

Ukoliko na kraju adrese u action atributu uneseš svoj mejl, forma će raditi.

Primer: Složen obrazac

U narednom primeru koristimo daleko veći broj oznaka i atributa. Za svako polje formulara koristimo labelu, a neka polja imaju i placeholder atribut.

<style>
 label {
  display: block;
  margin-top: .8em;
 }
</style>


<form action="https://formspree.io/tvojmail@gmail.com" method="POST">

 <label for="ime">Ime i prezime *</label>
 <input name="ime" id="ime" placeholder="Unesite ovde" required>

 <label for="email">Email *</label>
 <input type="email" name="email" id="email" required>

 <label for="telefon">Telefon *</label>
 <input type="tel" placeholder="+381" name="telefon" id="telefon" minlength="9" required>

 <label for="sajt">Online portfolio</label>
 <input type="url" placeholder="http://www.example.com" name="sajt" id="sajt">

 <label for="datum">Datum rođenja</label>
 <input type="date" name="datum" id="datum">

 <label for="godine">Godine</label>
 <input type="number" min="7" max="107" name="godine" id="godine">

 <label for="usluga">Izaberite kurs</label>
 <select name="usluga" id="usluga">
  <option value=""></option>
  <option value="1">Javascript</option>
  <option value="2">Python</option>
  <option value="3">C/C++</option>
  <option value="4">PHP</option>
 </select>

 <label for="poruka">Ostavite poruku *</label>
 <textarea cols="30" rows="10" name="poruka" id="poruka" required></textarea><br>

 <button>Pošalji</button>
</form>