Deo zbornika Napredni Javaskript

Prototipski lanac

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Prvo ćemo ispitati kako svojstvo prototype funkcioniše, da bismo shvatili u čemu je razlika između sopstvenog svojstva i svojstva prototipa.

Upotrebićemo konstruktor funkciju da napravimo novi objekat:

function Junak(ime, rasa) {
  this.ime = ime
  this.rasa = rasa
}

Junak.prototype.energija = 100

const gimli = new Junak('Gimli', 'patuljak')
console.log(gimli.ime)
console.log(gimli.energija)

Kada pokušamo da pristupimo nekom svojstvu objekta (na primer gimli.ime), JavaScript virtuelna mašina proverava sva svojstva objekta da bi pronašla svojstvo pod tim nazivom, nakon čega vraća njegovu vrednost.

Šta se dešava ako pokušamo da pristupimo svojstvu energija? JavaScript virtuelna mašina pregleda sva svojstva objekta gimli i ne nalazi svojstvo energija. Zatim, virtuelna mašina identifikuje prototype konstruktorske funkcije, i ako tu nađe svojstvo energija, vraća njegovu vrednost.

Vrednostima prototipa takođe možemo direktno pristupiti. Svaki objekat ima svoj­stvo constructor, koje predstavlja referencu na njegovu konstruktorsku funkciju. Na primer:

gimli.constructor // Junak

Dakle, sinonim za Junak.prototype.energija bio bi:

gimli.constructor.prototype.energija // 100

Pošto svaki objekat ima konstruktor, a prototype je objekat, on takođe mora da ima konstruktor, koji sadrži svojstvo prototype, što čini prototipski lanac. Na kraju prototipskog lanca je ugrađeni objekat Object(), element najvišeg nivoa. To znači da ćemo, ako upotrebimo metod gimli.toString() za objekat koji nema svoj metod toString(), na kraju dobiti ugrađeni metod objekta toString():

gimli.toString() // "[object Object]"

Sopstveno svojstvo vs. svojstvo prototipa

Šta će se desiti ako objekat ima svoje svojstvo i ako prototip, takođe, ima svojstvo sa istim nazivom? Onda sopstveno ima prednost nad svojstvom prototipa. Na primer:

function Junak(ime) {
  this.ime = ime
}
Junak.prototype.ime = 'Spartak'

const legolas = new Junak('Legolas')
console.log(legolas.ime)

Možemo proveriti da li je svojstvo definisano, tako što ćemo upotrebiti metod hasOwnProperty():

legolas.hasOwnProperty('ime') // true

Ako izbrišemo svojstvo ime sa objekta, onda će se koristiti svojstvo prototipa:

delete legolas.ime // true
legolas.ime // "Spartak"
legolas.hasOwnProperty('ime') // false

Možemo da koristimo metod hasOwnProperty() da bismo istražili odakle potiče određeno svojstvo. Na primer, možemo da vidimo odakle potiče metod toString():

legolas.toString() // "[object Object]"
legolas.hasOwnProperty('toString') // false
legolas.constructor.hasOwnProperty('toString') // false
legolas.constructor.prototype.hasOwnProperty('toString') // false
Object.hasOwnProperty('toString') // false
Object.prototype.hasOwnProperty('toString') // true

Literatura

  • Ved Antani, Stojan Stefanov, Objektno-orjentisan JavaScript, Beograd, 2017.