Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Upotreba ustaljenih izraza (idioma)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Idiomi su ustaljene jezičke konstrukcije koje predstavljaju celinu. Idiomi postoje u svim jezicima, pa i u programskim. Tipičan idiom u jeziku C je sledeći oblik for-petlje:

for (i = 0 ; i < n; i++)
  ...

Kernigen i Pajk zagovaraju korišćenje idioma gde god je to moguće. Na primer, umesto varijanti:

i=0;
while (i <= n-1)
  a[i++] = 1.0;
for (i = 0; i<n; )
  a[i++] = 1.0;
for (i = n; --i >= 0; )
  a[i] = 1.0;

smatraju da je bolja varijanta:

for (i = 0 ; i < n; i++)
  a[i] = 1.0;

jer je najčešća i najprepoznatljivija. Štaviše, Kernigen i Pajk predlažu, delom i ekstremno, da se, bez dobrog razloga i ne koristi nijedna forma for-petlji osim navedene.

Glavni argument za korišćenje idioma je da se kôd brzo razume, a i da svaki drugi („neidiomski“) konstrukt privlači dodatnu pažnju što je dobro, jer se bagovi češće kriju u njima.

Izvor: Predrag Janičić i Filip Marić, PROGRAMIRANJE 2, Osnove programiranja kroz programski jezik C, Matematički fakultet, Beograd, 2017.