Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Vežbe sa brojevima

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Zadaci za vežbanje osnovnih računskih operacija sa brojevima. Rešenja su data u raznim jezicima.

Obim i površina pravougaonika

Izračunavanje obima i površine pravougaonika ako su zadate stranice.

#include <stdio.h>
main()
{
  int a = 14, b = 42;
  int o, p;

  o = 2 * (a + b);
  p = a * b;
  printf("Obim pravougaonika je %d\n", o);
  printf("Povrsina pravouganika je %d\n", p);
}

Obim i površina kruga

Izračunavanje obima i površina kruga

#include <stdio.h>
#define PI 3.14

main()
{
  float r = 12.5;
  float obim = 2 * r * PI;
  float povrsina = r * r * PI;

  printf("Obim kruga je: %.2f\n", obim);
  printf("Povrsina kruga je: %.2f\n", povrsina);
}

Površina i zapremina lopte

Napiši program za izračunavanje površine i zapremine lopte ako je dat poluprečnik, uz upotrebu odgovarajuće funkcije.

#include <stdio.h>
#define PI 3.14;

main()
{
  float r = 13.3;
  float povrsina = 4 * r * r * PI;
  float zapremina = (4. / 3.) * r * r * r * PI;

  printf("Lopta poluprecnika %.2f ima povrsinu %.2f i zapreminu %.2f!", r, povrsina, zapremina);
}

Sekunde u sate

Napiši program koji pretvara broj sekundi u odgovarajuće vrijeme u satima, minutama i sekundama.

#include <stdio.h>

int main ()
{
  int sekundi = 33453;
  int h, min, sec;

  h = sekundi / 3600;
  min = (sekundi % 3600) / 60;
  sec = (sekundi % 3600) % 60;

  printf ("%d sekundi iznosi: \n", sekundi);
  printf ("%d sat, %d minute i %d sekunde", h, min, sec);

  return 0;
}

Dane u godine

Napiši program koji pretvara broj dana u godine, mesece i dane:

#include <stdio.h>

int main()
{
  int ukupno_dana = 10000;
  int god, meseci, dana;

  god = ukupno_dana / 365;
  meseci = (ukupno_dana % 365) / 30;
  dana = (ukupno_dana % 365) % 30;

  printf("%d dana je %d god, %d meseci i %d dana", ukupno_dana, god, meseci, dana);

  return 0;
}

Prosečna brzina

Dati su pređeni kilometri i vreme puta. Izračunaj prosečnu brzinu kojom je vozač kamiona vozio?

#include <stdio.h>

int main()
{
  int km = 600;
  int t = 8;

  printf("Kamiondzija je vozio brzinom od %d km/h", 600 / 8);
  return 0;
}

Farenhajt u Celzujus

Napiši funkciju za pretvaranje stepeni Farenhajta u stepene Celzujusa. Formula je C = 5/9 * (F - 32).

Bonus: Iskoristi funkciju za ispis uporednih temperatura Farenhajt-Celzijus od -40 to 220 Farenhajta, sa intervalom 10.

function celzijus(f) {
 return (f - 32) * 5 / 9
}

console.log('Farenhajt----->Celzijus')

for (i = -40; i <= 220; i += 10)
 console.log(' ' + i + '     ' + celzijus(i))

Literatura