Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Vežbe sa strunama

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Zadaci za vežbanje osnovnih računskih operacija sa strunama. Rešenja su data u raznim programskim jezicima.

ASCII kodovi

Napiši program za ispis velikih slova od A do Z i njihovih ASCII kodova

#include <stdio.h>
main()
{
  char ch;
  for (ch = 'A'; ch <= 'Z'; ch++) {
   printf("ASCII kod za %c je %d\n", ch, ch);
  }
}

Učestalost karaktera

Napiši program za izračunavanje broja pojavljivanja traženog karaktera u tekstu.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

main()
{
  char trazeni_karakter = 'a';
  char tekst[] = "Moje je ime Davorin Bogović, a ovo sve oko mene je crno-bijeli svijet.";
  int duzina = strlen(tekst);
  int broj_javljanja = 0;
  int i;

  for (i = 0; i <= duzina; i++)
    if (tekst[i] == trazeni_karakter)
      broj_javljanja++;
  printf("Broj pojavljivanja karaktera '%c' u tekstu je %d.", trazeni_karakter, broj_javljanja);
}

Poređenje učestalosti karaktera

Napiši program koji proverava da li tekst sadrži više slova ‘a’ ili ‘e’ (računaju se velika i mala).

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  char r[] = "Svako bi trebalo da nauči da programira, jer to te uči kako da misliš.";
  int i, brojac_a = 0, brojac_e = 0;
  int n = strlen(r);

  for(i=0; i<n; i++) {
    if(r[i]=='A' || r[i]=='a')
      brojac_a++;
    if(r[i]=='E' || r[i]=='e')
      brojac_e++;
  }

  if (brojac_a > brojac_e)
    printf("Tekst sadrzi vise slova a.");
  else if (brojac_e > brojac_a)
    printf("Tekst sadrzi vise slova e.");
  else
    printf("Ima isti broj slova a i e.");

  return 0;
}

Vesela slova

Napiši funkciju koja prima tekst i vraća novi tekst gde su svi samoglasnici velika, a svi suglasnici mala slova.

Na primer, ako prosledimo “U rupi pod zemljom živeo je hobit”, funkcija vraća “U rUpI pOd zEmljOm žIvEO jE hObIt”.

function veselaSlova(tekst) {
 return tekst
  .toLowerCase()
  .replace(/a/g, 'A')
  .replace(/e/g, 'E')
  .replace(/i/g, 'I')
  .replace(/o/g, 'O')
  .replace(/u/g, 'U')
}

console.log(veselaSlova('U rupi pod zemljom živeo je hobit.'))

Napredno rešenje:

function veselaSlova(tekst) {
 return tekst
  .toLowerCase()
  .replace(/([aeiou])/g, s => s.toUpperCase())
}

console.log(veselaSlova('U rupi pod zemljom živeo je hobit.'))

Reč unatraške

Napiši funkciju koja vraća ulazni tekst obrnut unatraške.

function obrni(recenica) {
 let obrnuto = ''
 for (i = recenica.length - 1; i >= 0; i--)
  obrnuto += recenica[i]
 return obrnuto
}

console.log(obrni('Ana voli Milovana'))

Broj velikih slova

Napiši program koji broji koliko je velikih slova u rečenici.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  char r[] = "Prvo, reši problem. Onda, piši kod.";
  int i, n, brojac=0;

  n=strlen(r);

  for(i=0;i<n;i++)
    if(r[i]>='A' && r[i]<='Z')
      brojac++;

  printf("Broj velikih slova u recenici je %d", brojac);

  return 0;
}

Najduža reč

Ispiši koliko slova ima najduža riječ u tekstu.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  char r[] = "Debagovanje je dvostruko teže od pisanja koda.";
  int n, i, j, broj=1, pocetak, max=0;

  n = strlen(r);

  for (i=0; i<n; i++) {
    if(r[i]==' ' && i!=n-1)
      broj++;
  }

  pocetak = 0;

  for (i=1; i<=broj; i++) {
    j=0;
    while (r[pocetak+j] != ' ' && pocetak+j != n)
      j++;

    if (j > max)
      max = j;

    pocetak = pocetak + j + 1;
  }

  printf("Najduza rec ima %d slova", max);

  return 0;
}

Literatura