Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Vežbe sa uslovima

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Zadaci za vežbanje uslovne logike. Rešenja su data u raznim programskim jezicima.

Nevaljali učenici

Nevaljali učenici su iščupali tastere > i < sa tastature. Potrebno je uporediti dva uneta cela pozitivna broja, A i B, i ispisati koji je veći, bez upotrebe relacija <, >, <= i >=.

Rešenje C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main ()
{
  int a = 7;
  int b = 11;
  char veci;
  int razlika;

  if (a == b)
    printf("Brojevi su jednaki");
  else {
    razlika = a - b;
    razlika = razlika / abs(razlika);
    veci = razlika == 1 ? 'a' : 'b';
    printf("Broj %c je veci", veci);
  }
  return 0;
}

Rešenje Python:

a = 7
b = 11

if (a == b):
 print('Brojevi su jednaki')
else:
 razlika = a - b
 razlika = razlika / abs(razlika)
 veci = 'a' if razlika == 1 else 'b'
 print('Broj ' + veci + ' je veci')

Jel trougao?

Za date dužine A, B i C proveriti da li mogu biti stranice trougla. Kod trougla je zbir dužina svake dve strane duži od treće.

a = 7
b = 11
c = 21

def jel_trougao(a, b, c):
 return (a + b > c) and (a + c > b) and (b + c > a)

print(jel_trougao(a, b, c))

Samoglasnik ili suglasnik?

Proveriti da li dato malo slovo samoglasnik ili suglasnik.

def proveri_slovo(slovo):
  return 'Samoglasnik' if slovo in ['a', 'e', 'i', 'o', 'u'] else 'Suglasnik'

print(proveri_slovo('b'))

Izvor: webnstudy.com