Deo zbornika Napredni Javaskript

Dobre prakse pisanja Javascripta

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Obrasci za pisanje programa nam pomažu da organizujemo kod (npr. imenski prostor), poboljšamo performanse (npr. asinhrono učitavanje) i nadoknadimo mogućnosti koje nedostaju (npr. privatna svojstva).

Razdvajanje briga

Kao što i vrapci znaju, tri gradivna bloka veb stranice su:

 • sadržaj (HTML)
 • prezentacija (CSS)
 • ponašanje (JavaScript)

To znači sledeće:

 • Atribut stil u HTML-u ne bi trebalo da se koristi.
 • Izbegavajte dodavanje događaja u HTML-u.
 • Smanjite broj <script> tagova.

Asinhrono učitavanje JavaScripta

Jedan način na koji možete da sprečite JavaScript datoteke da blokiraju stranicu je da ih učitate asinhrono, pomoću atributa defer:

<script defer src="main.js"></script>

Imenski prostor

Globalne promenljive treba izbegavati da bismo smanjili mogućnost sukoba naziva. Možemo smanjiti broj globalnih naziva, tako što ćemo iz zatvoriti u imenski prostor. Ideja je jednostavna - kreiraćemo jedan globalni objekat i sve promenljive i funkcije nakačiti na njega. Ovo je praksa koju koriste mnoge JS biblioteke.

Na primer, kreiramo globalni objekat MYAPP (prethodno proverivši da li on već postoji):

const MYAPP = MYAPP || {}

Sada, umesto da pravimo globalnu funkciju uradiNesto, možemo dodati metodu na MYAPP:

MYAPP.uradiNesto = function(){
 // telo funkcije
}

Konfiguracioni objekat

Konfiguracioni objekat je obrazac pogodan za funkcije koja primaju mnogo parametara. Funkcija sa više od tri parametra nije prak­tična, zato što moramo pamtiti redosled parametara, a još je gore kada su neki opcioni. Umesto mnogo parametara, možemo koristiti jedan objekat, čija svojstva su u stvari parametri.

Prednosti upotrebe ovog obrasca su sledeće:

 • Redosled parametara nije važan.
 • Možemo lako preskočiti parametre koje ne želimo da postavimo.
 • Lako možemo dodati više opcionih konfiguracionih atributa.
 • Kod postaje čitljiviji, zato što su svojstva objekta prisutna kod pozivanja, zajedno sa nazivima.

Privatna svojstva i metodi

Mnogi OO jezici imaju sledeće modifikatore pristupa:

 • public - Svi korisnici objekta mogu da pristupe svojstvu ili metodu.
 • private - Samo objekat može da pristupi svojstvu.
 • protected - Samo objekti koji nasleđuju određeni objekat mogu da pristupe svojstvu.

JavaScript nema posebnu sintaksu za označavanje privatnih svojstava i metoda, ali možemo koristiti zatvorenost unutar funkcije da postignemo isti nivo zaštite.

Privilegovani metodi

Privilegovani metodi (termin je smislio Douglas Crockford) su javni metodi koji mogu da pristupe privatnim metodima i svojstvima. Oni se ponašaju kao „most“ da bi neke privatne funkcije postale dostupne, ali na kontrolisani način, i “upakovane” u privilegovani metod.

Samoizvršne funkcije

Samoizvršne anonimne funkcije su još jedan obrazac koji pomaže da se očisti globalni prostor, umetanjem koda u anonimnu funkciju koja će odmah biti izvršena. Zahvaljujući tome, sve promenljive unutar funkcije su lokalne, a uništavaju se kada se funkcija izvrši (ukoliko nisu deo closure). Na primer:

(function () {
 // sav kod se pise ovde...
}())

Moduli

Kombinacijom nekoliko prethodnih obrazaca dobija se obrazac modula. Koncept modula u programiranju je pogodan, jer omogućava da pišemo zasebne delove ili biblioteke i da ih kombinujemo po potrebi, baš kao delove slagalice. Obrazac modula sadrži:

 • imenske prostore za smanjivanje sukoba naziva između modula
 • direktnu funkciju koja omogućava privatnu oblast važenja i inicijalizaciju
 • privatna svojstva i metode

Verzija ES5 nema ugrađeni koncept modula. Međutim, verzija ES6 podržava module pa se ovaj obrazac sve manje koristi.

Literatura

 • Ved Antani, Stojan Stefanov, Objektno-orjentisan JavaScript, Beograd, 2017.