Deo zbornika Učimo Javascript

Nizovi u Javascriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Niz je, jednostavno, lista (sekvenca) vrednosti. Umesto da koristimo jednu promenljivu za čuvanje jedne vrednosti, možemo da koristimo jednu promenljivu za čuvanje velikog broja vrednosti.

Pravljenje niza

Da bismo deklarisali konstantu koja sadrži prazan niz, možemo da koristimo prazne uglaste zagrade:

const niz = []

Da bismo napravili niz koji sadrži tri elementa, možemo napisati sledeće:

const niz = [1, 2, 3]

Nizovi mogu da sadrže sve vrste vrednosti:

const a = [1, "two", false, null, undefined]

Pristupanje elementu

Elementi niza su indeksirani rednim brojevima, počev od nule. Prvi element ima indeks 0, drugi 1 i tako dalje. Da bismo pristupili elementu niza, navodimo indeks unutar uglastih zagrada:

const niz = [1, 2, 3]

console.log(niz[0])
console.log(niz[1])

Preko indeksa možemo i ažurirati vrednost elementa niza. U narednom primeru ažu­riran je treći element, pod indeksom 2:

const niz = [1, 2, 3]
niz[2] = 5

console.log(niz)

Dodavanje elementa

Ako dodamo novi element putem indeksa, a ostavimo prazninu u nizu, na mestu praznine ostaje vrednost undefined. Na primer:

const niz = [1, 2, 3]
niz[6] = 7

console.log(niz)

Ispravan način da dodamo novi element na kraj niza je preko metode push:

const niz = [1, 2, 3]
niz.push(7)

console.log(niz)

Struna kao niz znakova

Zanimljivo da možemo koristiti notaciju niza da bismo pristupili pojedinačnim znakovima unutar stringa:

const ime = 'Ana'

console.log(ime[0])
console.log(ime[1])
console.log(ime[2])