Deo zbornika Učimo Javascript

Jedinični testovi

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Za veće aplikacije, dobra strategija testira­nja je neophodna. Važno je da testiramo sve funkcije koda koje nisu jednostavne da bismo osigurali sledeće dve stavke:

  • Postojeći kod treba da se ponaša u skladu sa specifikacijama. Prednost koda pokrivenog testovima je u tome što nema grešaka. Testni slučajevi, koji napisani pametno da pokriju glavne funkci­onalnosti, predstavljaju dobar indi­kator ukupnog kvaliteta koda.
  • Novi kod ne sme da prekine ponašanje definisano specifikacijama. Nasleđene sisteme je teško održavati. Kada refaktorišemo veliku bazu koda koja nam je nepoznata, pravićemo greške ukoliko kod nije pokriven testovima. Kada je testovima i kada nešto izmenimo, odmah ćemo videti postoji li problem.

Testiranje jedinica koda

Test slučajevi se obično odnose na testiranje osnovnih jedinica koda. Jedinica koda je logička jedinica koja predstavlja ponašanje, a može biti funkcija, klasa, modul i slično. Ona treba da se poziva pomoću javnog interfejsa i da se testira zasebno.

Test jedinice koda može da izvrši sledeće radnje:

  • da testira jednu logičku funkciju
  • da se pokrene bez određenog redosleda izvršenja
  • da uvek vraća isti rezultat za isti unos.

Martin Fowler predlaže piramidu testiranja, koja se zasniva na jediničnim (unit) testovima, kako bismo postigli maksimalnu pokrivenost koda.

Literatura

  • Ved Antani, Stojan Stefanov, Objektno-orjentisan JavaScript, Beograd, 2017.