Deo zbornika Učimo Javascript

Logički operatori

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

U programiranju, logičke operatore koristimo za spajanje više logičkih vrednosti u složeni izraz. Glavni logički operatori su:

  • i (&&)
  • ili (||)
  • ne (!)

Kao i u govornom jeziku, i i ili su veznici, a ne je negacija. Njihova upotreba je dosta intuitivna:

  • Kupi hleb i mleko i jaja (mora sve)
  • Kupi hleb ili mleko ili jaja (mora bar jedno)

Veznik i (&&)

Ako je više izraza povezano veznikom i, svaki od njih mora biti ispunjen. Na primer, veznikom && proveravamo da li je korisnik punoletan i prihvatio je uslove korištenja i platio:

godine = 19
platio = true
prihvatio = true

godine >=18 && platio && prihvatio

Veznik ili (||)

Ako je više izraza povezano veznikom ili, bar jedan mora biti ispunjen. Na primer, veznikom || možemo proveriti da li korisnik pripada nekoj od povlaštenih kategorija za javni prevoz:

student = false
penzioner = false
invalid = false
nezaposlen = true

student || penzioner || invalid || nezaposlen

Prioritet operatora

Logički operator ! ima najveći prioritet, pa se prvi izvršava. Prema prioritetu, sledi && i na kraju ||.

Zagrade mogu menjati prioritet operatora. Takođe se često dodaju radi preglednosti, jer olakšavaju čitanje i razumevanje koda. Sledeća dva izraza su ista:

false && false || true && true

I drugi sa zagradama:

(false && false) || (true && true)

Preporučeno je kod složenih izraza koristiti zagrade, umesto oslanjanja na prioritet operatora.

Istinosne tablice

Logički operatori se formalno predstavljaju pomoću istinosnih tablica, koje popisuju sve moguće ulaze i njihove ishode.

p q p && q p || q ! p
T T T T F
T F F T F
F T F T T
F F F F T