Deo zbornika Učimo Javascript

Operatori poređenja u Javascriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Operatori poređenja ili relacijski operatori u Javascriptu, kao i mnogim drugim jezicima, su sledeći:

OPERATOR NAZIV OPERATORA UPOTREBA OPIS
== jednako a == b proverava da li je a jednako b
!= nejednako a != b proverava da li a nije jednako b
< manje od a < b proverava da li je a manje od b
<= manje ili jednako a <= b proverava da li je a manje ili jednako b
> veće od a > b proverava da li je a veće od b
>= veće ili jednako a >= b proverava da li je a veće ili jednako b

Svi operatori poređenja daju vrednost true ili false.

Upotreba

Operatorima poređenja prosleđujemo dve vrednosti (sa leve i desne strane), a kao rezultat dobijemo true ili false. Na primer:

2 < 3
4 >= 5

Takođe ih možemo kombinovati sa matematičkim operacijama, na primer:

2 + 2 == 5

Zbog toga što operišu nad dve vrednosti, spadaju u dvojne, odnosno binarne operatore.

Jednakost i identičnost

U Javascriptu postoji razlika između jednakosti i identičnosti:

  • jel jednako (==), odnosno jel iste vrednosti
  • jel identično (===), odnosno jel iste vrednosti i istog tipa

Provera jednakosti i identičnosti u nekim slučajevima daje različite razultate:

2 == "2"
2 === "2"

Sve ovo možete odmah isprobati uživo ili u konzoli pregledača.