Deo zbornika Učimo Javascript

Regularni izrazi za validaciju

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Primeri prostih regularnih izraza za validaciju unosnih polja. Ove izraze koristimo u edukativne svrhe (naglasak je na čitljivosti), ne preporučujemo za produciju.

Regularni izraz za email

Regularni izraz traži obrazac: tekst@tekst.tekst:

const emailRegex = /\w+@\w+\.\w+/
console.log(emailRegex.test("a@b.c"))

Regularni izraz traži obrazac: tekst@tekst.tekst, a svaki tekst minimalne dužine 2:

const emailRegex = /\w{2,}@\w{2,}.\w{2,}/
console.log(emailRegex.test("zdravo123@svete.org"))

Regularni izraz za ime i prezime

Regularni izraz traži obrazac: text text:

const emailRegex = /\w+\s\w+/
console.log(emailRegex.test("Damjan Petra Pavlica"))

Regularni izraz za adresu

Regularni izraz traži obrazac: text broj:

const emailRegex = /\w+\s\d+/
console.log(emailRegex.test("Rada Končara 12b"))

Napomena: ne prolaze adrese bez broja.