Deo zbornika Učimo Javascript

Upotreba modulo operatora

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Modulo operator % se koristi za izračunavanje ostatka deljenja.

Na primer, ostatak od deljenja 5 sa 2 (što iznosi 1) se računa ovako:

5 % 2

Otkrivanje je li paran ili neparan broj

Čest slučaj upotrebe modulo operatora je ispitivanje da li je neki broj paran ili neparan. Na primer, broj je paran ako nema ostatak kad se podeli sa dva, odnosno ako je ostatak nula:

x % 2 == 0

Isto tako, broj je neparan ako je njegov ostatak od deljenja sa dva jedinica:

x % 2 == 1

Ili jednostavno ako nije nula:

x % 2 != 0

Proverite sami za bilo koji broj:

x = 7
console.log("Da li je broj paran?")
console.log(x % 2 == 0)

Računanje godina, meseci i dana

Recimo da imamo određen broj dana, npr. 10.000, a želeli bismo da znamo koliko je to godina, meseci i dana. Modulo operator nam može pomoći da to izračunamo:

const ukupnoDana = 10000
const godina = Math.floor(ukupnoDana / 365)
let ostaloDana = ukupnoDana % 365
const meseci = Math.floor(ostaloDana / 30)
ostaloDana = ostaloDana % 30

const poruka = `${ukupnoDana} dana se sastoji od ${godina} godina, ${meseci} meseci i ${ostaloDana} dana.`
console.log(poruka)