Deo zbornika Učimo Javascript

Uslovi i grananje

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Programiranje se u znatnoj meri svodi na logiku, odnosno postavljanje uslova.

Uz pomoć poređenja i logičkih operatora, možemo postavljati najrazličitije vrste uslova. Na primer, ako je korisnik punoletan, prikaži sadržaj, ako nije, onda ništa. Proste uslove pravimo pomoću poređenja (jel ima 18 ili više godina), a složene spajanjem poređenja pomoću logičkih veznika (ima 18 godina i prihvatio je uslove korištenja i platio). I to je sve, to je suština programiranja.

Ako (if)

Najprostiji uslovni izraz je ako (if). Sastoji se od samog uslova, i ishoda koji se izvršava ako je uslov zadovoljen.

const godine = 19

if (godine >= 18)
 console.log('Možeš pristupiti sajtu.')

Sve postaje mnogo realnije kad dodamo interakciju sa korisnikom, komandom prompt():

const godine = prompt('Unesi svoje godine')

if (godine >= 18)
 console.log('Možeš pristupiti sajtu.')

Ako imamo više linija koje treba uslovno izvršiti, onda su nam neophodne vitičaste zagrade {} oko njih:

const godine = prompt('Unesi svoje godine')

if (godine >= 18) {
 console.log('Možeš pristupiti sajtu.')
 console.log('Dobrodošao korisniče.')
}

Ako…inače (if...else)

Ako želimo da izvršimo određenu operaciju kada uslov nije zadovoljen, dodajemo ključnu reč else (inače):

const godine = prompt('Unesi svoje godine')

if (godine >= 18)
 console.log('Možeš pristupiti sajtu.')
else
 console.log('Nažalost, ne možeš pristupiti sajtu.')

Inače ako (else if)

Ako želimo više uslova sa različitim ishodima, onda između if i else dodajemo ključne reči else if:

const uloga = prompt('Unesi svoju ulogu')

if (uloga == 'admin')
 console.log('Možeš pristupiti administratorskoj tabli.')
else if (uloga == 'korisnik')
 console.log('Možeš pristupiti korisničkom sajtu.')
else if (uloga == 'gost')
 console.log('Možeš pristupiti nekim delovima sajta.')
else
 console.log('Nažalost, ne možeš pristupiti sajtu.')

Skretnica (switch)

switch je pregledniji način pisanja višestrukih uslova. Na primer, prethodni uslov možemo napisati u vidu skretnice:

const uloga = prompt('Unesi svoju ulogu')

switch(uloga) {
 case 'admin':
  console.log('Možeš pristupiti administratorskoj tabli.')
  break
 case 'korisnik':
  console.log('Možeš pristupiti korisničkom sajtu.')
  break
 case 'gost':
  console.log('Možeš pristupiti nekim delovima sajta.')
  break
 default:
  console.log('Nažalost, ne možeš pristupiti sajtu.')
}

Primetite kočnicu (break) koja stoji nakon svakog ishoda. Probajte da je izbacite i vidite kako će se program ponašati.