Deo zbornika Učimo Javascript

Vežba: prenos sredstava pomoću klase

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Implementiraj prenos sredstava pomoću klase. Napravi klasu Musterija koja ima svojstva ime i stanje, i metodu prenesiSredstva, koja prima dva argumenta: primalac i iznos. Metoda treba da skida sredstva sa sopstvenog stanja i prebacuje na stanje primaoca.

Za početak je dovoljno da kod radi u konzoli, odnosno da se putem konzole mogu instancirati objekti i prebacivati sredstva međusobno.

class Musterija {
 constructor(ime, stanje) {
  this.ime = ime
  this.stanje = stanje
 }

 prenesiSredstva(primalac, iznos) {
  if (iznos > this.stanje) {
   return console.log("Nema toliko novca na računu.")
  }
  this.stanje -= iznos
  primalac.stanje += iznos
  console.log("Sredstva su uspešno prebačena.")
 }
}

const musterija1 = new Musterija("Pera Perić", 30000)
const musterija2 = new Musterija("Ana Stanić", 2000)

musterija2.prenesiSredstva(musterija1, 3000)

Napredna vežba

Napravi korisnički interfejs. Potrebno je da korisnici mogu praviti nove objekte i prenositi sredstva sa računa na račun, putem web stranice.

<!DOCTYPE html>

<label>Ima i prezime: <input type="text" id="novo-ime"></label>
<label>Stanje: <input type="number" id="novo-stanje"></label>
<button id="kreator-dugme">Napravi mušteriju</button>

<div id="okvir"></div>

<script>
const novoIme = document.getElementById('novo-ime')
const novoStanje = document.getElementById('novo-stanje')
const kreatorDugme = document.getElementById('kreator-dugme')
const okvir = document.getElementById('okvir')

const musterije = []
let brojac = 1602231000

class Musterija {
 constructor(ime, stanje) {
  this.ime = ime ? ime : "Anonimus"
  this.stanje = Number(stanje)
  this.brojRacuna = ++brojac
  this.render()
  musterije.push(this)
 }

 prenesiSredstva(iznos, brojRacuna) {
  const primalac = musterije.find(musterija => musterija.brojRacuna == brojRacuna)
  if (iznos > this.stanje) {
   return alert("Nema toliko novca na računu.")
  }
  this.stanje -= iznos
  primalac.stanje += iznos
  this.renderAll()
 }

 renderAll() {
  okvir.innerHTML = ''
  musterije.map(musterija => musterija.render())
 }

 render() {
  const div = document.createElement('div')
  const ime = document.createElement('h3')
  const brojRacuna = document.createElement('p')
  const stanje = document.createElement('p')
  const primalac = document.createElement('input')
  const iznos = document.createElement('input')
  const dugme = document.createElement('button')

  primalac.placeholder = "broj računa primaoca"
  primalac.type = "number"
  iznos.type = "number"
  iznos.placeholder = "traženi iznos"
  ime.innerText = this.ime
  brojRacuna.innerText = "Broj računa: " + this.brojRacuna
  stanje.innerText = "Stanje: " + this.stanje
  dugme.innerText = "Prebaci"
  dugme.addEventListener("click", () => this.prenesiSredstva(Number(iznos.value), primalac.value))

  div.appendChild(ime)
  div.appendChild(brojRacuna)
  div.appendChild(stanje)
  div.appendChild(iznos)
  div.appendChild(primalac)
  div.appendChild(dugme)
  okvir.appendChild(div)
 }
}

kreatorDugme.addEventListener('click', () => new Musterija(novoIme.value, novoStanje.value))

new Musterija("Pera Perić", 30000)
new Musterija("Ana Stanić", 2000)
new Musterija("Sima Simić", 100)
</script>