Deo zbornika Učimo Javascript

Vežba: prenos sredstava sa računa

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Vežba: implementiraj prenos sredstava sa računa pomoću objekata.

Napravi dva objekta musterija1 i musterija2, koji imaju svojstva ime i stanje, i metodu prenesiSredstva, koja prima dva argumenta: primalac i iznos. Metoda treba da skida sredstva sa sopstvenog stanja i prebacuje na stanje primaoca.

const musterija1 = {
 ime: "Pera Perić",
 stanje: 30000,

 prenesiSredstva(primalac, iznos) {
  if (iznos > this.stanje) {
   return console.log("Nema toliko novca na računu.")
  }
  this.stanje -= iznos
  primalac.stanje += iznos
 }
}

const musterija2 = {
 ime: "Ana Stanić",
 stanje: 2000,

 prenesiSredstva(primalac, iznos) {
  if (iznos > this.stanje) {
   return console.log("Nema toliko novca na računu.")
  }
  this.stanje -= iznos
  primalac.stanje += iznos
 }
}

musterija2.prenesiSredstva(musterija1, 3000)

Prikači JS kod za praznu HTML stranicu i pokreni ga u pregledaču. Otvori konzolu i uživo prenosi sredstva sa jednog objekta na drugi.