Deo zbornika Učimo Javascript

Vežba: validacija formulara

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Pomoću Javascripta implementiraj validaciju input polja za ime, email i lozinku. Kada korisnik klikne submit dugme, spreči podrazumevano slanje formulara, i validiraj podatke. Uslovi za validaciju su:

 • ime mora biti duže od 3 a kraće od 30 karaktera.
 • email mora sadržati @.
 • lozinka mora sadržati malo slovo, veliko slovo, broj, specijalan znak i biti minimalne dužine 8 polja.

Ako je unos validan, dodaj input polju klasu valid, a ako nije, klasu invalid. Klase implementiraj u CSS-u da imaju crvenu ili zelenu ivicu. Samo ako su svi podaci valjani, pošalji formular.

Bonus: proveravaj valjanost podataka pri svakoj promeni input polja.

<style>
label {
 display: block;
}
.valid {
 border: 2px solid green;
}
.invalid {
 border: 2px solid red;
}
</style>

<form id="forma">
 <label>
  Ime: <input id="ime">
 </label>
 <label>
  Email: <input id="email">
 </label>
 <label>
  Lozinka: <input id="lozinka">
 </label>
 <button>Pošalji</button>
</form>

<script>
const forma = document.getElementById('forma')
const ime = document.getElementById('ime')
const email = document.getElementById('email')
const lozinka = document.getElementById('lozinka')

const lozinkaRegex = /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)[a-zA-Z\d].{8,}$/
let sveoK = true

/* FUNKCIJE */

function proveriIme() {
 if (ime.value.length > 3 && ime.value.length < 30) {
  ime.classList.add('valid')
  ime.classList.remove('invalid')
 } else {
  ime.classList.add('invalid')
  ime.classList.remove('valid')
  sveoK = false
 }
}

function proveriEmail() {
 if (email.value.includes('@')) {
  email.classList.add('valid')
  email.classList.remove('invalid')
 } else {
  email.classList.add('invalid')
  email.classList.remove('valid')
  sveoK = false
 }
}

function proveriLozinku() {
 if (lozinkaRegex.test(lozinka.value)) {
  lozinka.classList.add('valid')
  lozinka.classList.remove('invalid')
 } else {
  lozinka.classList.add('invalid')
  lozinka.classList.remove('valid')
  sveoK = false
 }
}

/* DOGADJAJI */

ime.addEventListener('change', proveriIme)
email.addEventListener('change', proveriEmail)
lozinka.addEventListener('change', proveriLozinku)

forma.addEventListener('submit', (e) => {
 e.preventDefault()
 proveriIme()
 proveriEmail()
 proveriLozinku()
 if (sveoK) forma.submit()
})
</script>