Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Vežbe sa petljama

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Zadaci za vežbanje sa petljama. Rešenja su data u raznim programskim jezicima.

Suma prvih n brojeva

Izračunaj i ispiši sumu prvih 15 prirodnih brojeva. Koristiti for petlju.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n = 15;
  int suma = 0;

  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    suma += i;

  cout << "Suma: " << suma << endl;
}

Proizvod prvih n brojeva

Napiši program za izračunavanje proizvoda od 1 do n (izabrati po volji).

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n = 5;
  int proizvod = 1;

  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    proizvod *= i;
  cout << "Proizvod: " << proizvod << endl;
}

Srednja vrednost niza

Napiši program koji izračunava i štampa srednju vrednost sledećeg niza od deset brojeva: 1, 4, 9, …, 81, 100 .

let suma = 0
for (i = 1; i <= 10; i++)
 suma += i * i

console.log(suma / 10)

Brojevi djeljivi sa tri

Napiši program za prebrojavanje prirodnih brojeva djeljivih sa 3 u intevalu od 1 do n (izabrati po volji).

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int brojac = 0, n = 125;

  for (int i = 3; i <= n; ++brojac, i += 3);

  cout << "Brojeva djeljivih sa 3 u rasponu od 1 do " << n << " je: " << brojac << endl;
}

Koren prvih n brojeva

Ispiši kvadratni koren brojeva od 1 do n.

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
  int i = 1;
  int n = 10;
  while (i <= n) {
    cout << "Koren broja " << i << " je " << sqrt(i) << endl;
    i = i + 1;
  }
  return EXIT_SUCCESS;
}

Kvadrati brojeva

Ispiši brojeve i njihove kvadrate, od 1 do n.

for (i = 1; i <= 10; i++)
 console.log(i, i * i)

Zbir kvadrata prvih n brojeva

Izračunaj zbir kvadrata prirodnih brojeva od 1 do n.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i = 1;
  int n = 10;
  int suma = 0;

  while (i <= n) {
    int kvadrat = i * i;
    i++;
    suma += kvadrat;
  }
  cout << "Zbir kvadrata brojeva od 1 do " << n << " je " << suma << endl;

  return 0;
}

Štampanje trougla

Napiši program koji štampa sledeći trougao:

*
**
***
****
*****
******
*******
********
*********
**********
for (i = 1; i <= 10; i++) {
 let red = ''
 for (j = 1; j <= i; j++)
  red += '*'
 console.log(red)
}

Zbir cifara

Napiši funkciju koja prima broj i vraća zbir njegovih cifara. Na primer ako je ulaz 367, funkcija vraća 16 (3+6+7).

Savet: za pronalaženje najmanje cifre u broju koristi modulo operator (%).

function zbirCifara(broj) {
 let zbir = 0
 while (broj > 0) {
  zbir += broj % 10
  broj = Math.floor(broj / 10)
 }
 return zbir
}

console.log(zbirCifara(367))

Broj u binarni

Napiši funkciju za prevođenje broja u binarni zapis.

function binarno(br) {
 const bin = []

 while (br != 0) {
  bin.unshift(br % 2)
  br = Math.floor(br / 2)
 }
 return bin.join('')
}

console.log(binarno(42))

Napravi tablicu množenja

Napravi program koji ispisuje tablicu množenja odabranog broja sa brojevima od 1 do 10. Na primer, za broj 7 ispisuje:

7 * 1 = 7
7 * 2 = 14
7 * 3 = 21
7 * 4 = 28
7 * 5 = 35
7 * 6 = 42
7 * 7 = 49
7 * 8 = 56
7 * 9 = 63
7 * 10 = 70
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int x = 7; /* uneti broj po zelji */
    int i;

    for (i=1; i<=10; i++)
    {
        cout<<x<<" * "<<i<<" = "<<i*x<<endl;
    }

    return EXIT_SUCCESS;
}

Literatura