Deo zbornika Učimo Javascript

navigator objekat

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Glovalni objekat navigator je svojstvo window objekta koje sadrži informacije o pregledaču i njegovim mogućnostima.

Identifikacija pregledača

navigator.userAgent je string za identi­fikaciju pregledača i operativnog sistema. U trenutnom pregledaču, userAgent ima sledeću vrednost:

navigator.userAgent

Pošto pregledači imaju različite mogućnosti, koristimo userAgent da bismo identifikovali pregledač i pokrenuli različite verzije programa. Na primer, ovako proveravamo da li posetilac koristi Internet Explorer:

if (navigator.userAgent.includes('MSIE'))
  // ovo je IE
} else {
  // nije IE
}

Geolokacija

navigator objekat sadrži i svojstvo geolocation, koje ima metod getCurrentPosition za dobijanje geolokacije korisnika:

function handleSuccess(position) {
  const coords = position.coords
  console.log('Tvoja trenutna pozicija je:')
  console.log(`Latituda: ${coords.latitude}`)
  console.log(`Longituda: ${coords.longitude}`)
  console.log(`Moguce odstupanje: ${coords.accuracy} metara.`)
}

function handleError(err) {
  console.log(`Greska ${err.code}: ${err.message}`)
}

navigator.geolocation.getCurrentPosition(handleSuccess, handleError)