Deo zbornika Učimo Javascript

Globalni window objekat

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Kad se JavaScript izvršava u okruženju pregledača, dostupan mu je globalni window objekat, koji postoji za svaki tab, iframe i iskačući prozor.

Veći deo Javascripta može da se upotrebi u različitim okruženjima, a pre­gledač je najpopularnije izvorno okruženje za Javascript programe.

Objektni model pregledača

Osim što služi kao objekat na koji se kače globalne varijable i funkcije, window služi i za pristup svojstvima i metodama pregledača. Objektni model pregledača (Browser Object Model, BOM) predstavlja niz objekata ugnježdenih u window, kojima pristupamo pregledaču, ekranu, lokaciji i istoriji.

Globalni opseg

Možemo da deklarišemo globalnu promenljivu, izvan bilo kog bloka, na sledeći način:

var a = 1

Zatim, možemo da pristupimo promenljivoj na različite načine:

  • kao promenljivoj a
  • kao svojstvu globalnog objekta: window['a'] ili window.a

Na primer, možemo ukucati u konzolu:

> a
1
> window.a
1

Još jedan način za pristup globalnom objektu je da rezervisanu reč this koristimo u globalnom imenskom prostoru, izvan bilo koje funkcije:

> this.a
1

Upotreba globalnih promenljivih je generalno loša praksa, koju treba izbegavati. Dobra praksa je zatvarati promenljive u odgovarajuće opsege.

Ugrađene funkcije

Sve ugrađene JavaScript funkcije su metodi globalnog objekta. Na primer:

parseInt('123a456')

Je identično sa:

window.parseInt('123a456')

Literatura

  • Ved Antani, Stojan Stefanov, Objektno-orjentisan JavaScript, Beograd, 2017.