Deo zbornika Učimo Javascript

screen objekat

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Globalni objekat screen sadrži informacije o okruženju izvan pregledača.

Kvalitet boje

Na primer, svojstvo screen.colorDepth prikazuje dubinu boje u bitovima, odnosno kvalitet boje ekrana:

screen.colorDepth

Veličina ekrana

Možemo, takođe, proveriti rezoluciju ekrana na sledeći način:

screen.width
screen.availWidth
screen.height
screen.availHeight

Razlika između height i availHeight je što height predstavlja ceo ekran, a availHeight ono što ostane kad se oduzme meni operativnog sistema (npr. Windows-ova traka zadataka).

Gustina piksela

Još jedno srodno svojstvo globalnog window objekta, povezano sa ekranom, je:

devicePixelRatio

Ovo označava odnos piksela uređaja po CSS pikselu (koliko fizičkih piksela pregledač upotrebi da nacrta jedan CSS piksel). Na primer, devicePixelRatio ima vrednost 2 u telefonu iPhone.

Literatura

  • Ved Antani, Stojan Stefanov, Objektno-orjentisan JavaScript, Beograd, 2017.