Deo zbornika Učimo Javascript

Selektori DOM elemenata

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

U Javascriptu postoje razni selektori preko kojih pristupamo DOM elementima. Mi ćemo uglavnom koristiti sledeća tri:

 • document.getElementById()
 • document.querySelector()
 • document.querySelectorAll()

Selektori su uvedeni kao prečice za pristup čvorovima dublje u stablu, do kojih je teže stići kretanjem.

document.getElementById()

Verovatno najčešće korišten selektor je document.getElementById, koji hvata element preko id atributa koji smo mu dodelili u HTML-u. U narednom primeru, selektovanim elementima manjamo stil i sadržaj:

<h1 id="naslov">Zdravo Svete</h1>

<div id="prazno"></div>

<script>
 const naslov = document.getElementById('naslov')
 const prazno = document.getElementById('prazno')
 
 naslov.style.color = 'green'
 naslov.innerText = 'Zdravo DOM'
 prazno.innerHTML = `
  <div>
    <h3>Naslov dodat u prazno polje</h3>
    <p>Pasus dodat u prazno polje.</p>
  </div>
 `
</script>

document.querySelector()

document.querySelector hvata elemente preko standardnih selektora, koje koristimo u CSS-u (preko taga, klase, id-a…). Kada selektor vredi za više elemenata, vraća samo prvi element:

<h3>Zdravo Svete</h3>

<p class="tekst">Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Recusandae eaque impedit id, distinctio, quasi aperiam vitae vel eos, cum deserunt dolorum dolores non magni fuga expedita possimus! Modi, quidem vero!</p>

<p class="tekst">Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Recusandae eaque impedit id, distinctio, quasi aperiam vitae vel eos, cum deserunt dolorum dolores non magni fuga expedita possimus! Modi, quidem vero!</p>

<h4 id="odjava">Doviđenja Svete</h4>

<script>
 document.querySelector('h3').style.color = 'purple'
 document.querySelector('.tekst').style.color = 'yellow'
 document.querySelector('#odjava').style.color = 'green'
</script>

Za querySelector selektor možemo napraviti alias funkciju, a la jQuery, koju koristimo na sledeći način:

function $(selektor) {
 return document.querySelector(selektor)
}

$('h3').style.color = 'purple'
$('.prvi-pasus').style.color = 'yellow'

document.querySelectorAll()

document.querySelectorAll selektuje više elemenata, kojima potom pristupa unutar petlje:

<p class="tekst">Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Recusandae eaque impedit id, distinctio, quasi aperiam vitae vel eos, cum deserunt dolorum dolores non magni fuga expedita possimus! Modi, quidem vero!</p>

<p class="tekst">Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Recusandae eaque impedit id, distinctio, quasi aperiam vitae vel eos, cum deserunt dolorum dolores non magni fuga expedita possimus! Modi, quidem vero!</p>

<script>
const pasusi = document.querySelectorAll('.tekst')

for (let i = 0; i < pasusi.length; i++) {
 pasusi[i].style.color = 'purple'
}
</script>

Važna napomena: querySelectorAll ne vraća niz već listu čvorova (nodeList), sa kojom ne možemo koristiti standardne metode nizova, poput map.

document.getElementsByTagName()

Metod getElementsByTagName() prima naziv taga i vraća listu čvorova (kolekcija naziv nizu). Na primer, ovako dobijamo broj pasusa na stranici:

document.getElementsByTagName('p').length

Možemo da pristupimo članu liste pomoću notacije zagrade:

document.getElementsByTagName('p')[0]

Kolekcije elemenata

U ranim danima, pre DOM selektora, JavaScript je imao ograničen pristup HTML elementima, kojima se uglavnom pristupalo preko sledećih kolekcija:

 • document.images - kolekcija svih slika na stranici.
 • document.forms - kolekcija svih formi na stranici.
 • document.links - kolekcija svih <a> tagova koji imaju atribut href.
 • document.anchors - kolekcija svih <a> tagova sa atributom name.

Na primer, ovako pristupamo prvoj formi na stranici:

document.forms[0]

Ovako pristupamo vrednosti prvog polja prve forme:

document.forms[0].elements[0].value