Deo zbornika Učimo algoritme

Uvod u strukture podataka

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

U računalnoj znanosti, pojam struktura podataka označava način pohrane podataka u računalu koji omogućava efikasnu uporabu tih podataka. Vrlo često dobar odabir strukture podataka omogućuje i uporabu efikasnijeg algoritma obrade.

Različite vrste struktura podataka odgovaraju različitim vrstama programskih problema, dapače neke strukture su visokospecijalizirane samo za određene zadatke. U razvoju složenih programskih sustava, izbor struktura podataka koje će se primjeniti jedan je od najvažnijih koraka. Iskustva razvoja velikih programskih sustava pokazala su da kvaliteta i performanse konačnih rješenja u mnogome ovise o izboru najpogodnijih struktura podataka. Nakon što su odabrane strukture podataka, često je odmah s time određen i algoritam kojeg treba upotrijebiti.

Ukratko, možemo reći da je “struktura podataka” logički ili matematički model određene organizacije podataka.

Osnovne strukture

strukture podataka

Slijedeće strukture podataka i operacije na njima temelji su računalne znanosti, jer su osnovni elementi brojnih algoritama:

 • Polje ili niz (eng. array) – sekvencijalni niz podataka istog tipa koje imaju zajedničko ime
 • Slog (eng. record) - skup podataka koji mogu biti različitog tipa, niz slogova obično je dio datoteke ili tablice
 • Lista, povezana lista (eng. linked list) – niz elemenata koji sadrže podatke i pokazivače na slijedeći element
 • Stog (eng. stack) – niz elemenata u kojem se dodavanje i brisanje mogu obavljati samo na jednom kraju niza
 • Red (eng. queue) – niz elemenata u kojem je dodavanje moguće samo na jednom kraju a brisanje samo na drugom kraju
 • Stablo, binarno stablo (eng. binary tree) – hijerarhijska struktura u kojoj svaki element može imati samo jednog prethodnika
 • Graf (eng. graph) – općenita struktura u kojoj svaki element može biti povezan sa više drugih elemenata

Linearne i nelinearne strukture

Strukture podataka dijele se na linearne i nelinearne. Struktura je linearna ako njeni elementi tvore niz, odnosno slijed – linearnu listu. Dva su osnovna načina prikaza linearnih struktura u memoriji računala:

 • linearna veza između elemenata ostvarena slijedom memorijskih lokacija – karakteristično za polja
 • linearna veza između elemenata ostvarena pokazivačima – karakteristično za povezane liste

Nelinearne strukture su stabla i grafovi.

Statičke i dinamičke strukture

Strukture podataka možemo podeliti na statičke i dinamičke. Statičke strukture podataka su fiksne veličine i ta veličina se određuje u fazi kompajliranja programa. U ove strukture podataka spadaju na primer nizovi, jer njihovu veličinu zadajemo prilikom deklaracije. Nasuprot statičkim strukturama postoje i dinamičke strukture podataka čija veličina može da se menja u toku izvršavanja programa.

Statičke strukture se u programima brže obrađuju, ali je njihova mana što mogu zauzimati mnogo više od potrebne memorije. U tom smislu dinamičke strukture imaju prednost jer koriste tačno onoliko memorije koliko je potrebno, ali su, sa druge strane one teže za implementaciju jer je potrebno implementirati i deo koji se odnosi na upravljanje memorijom. Dinamičke strukture podataka se implementiraju korišćenjem pokazivača.

Jedan primer upotrebe dinamičke strukture je predstavljanje slabo popunjene matrice (matrica čija je većina elemenata nula). Umesto da pamtimo dvodimenzionalni niz koji će biti većinom popunjen nulama i time nepotrebno zauzimamo memoriju, možemo napraviti dinamičku strukturu u kojoj ćemo pamtiti vrstu, kolonu i vrednost samo za element matrice čija je vrednost različita od nule. Primeri dinamičkih struktura podataka su liste, gde razlikujemo jednostruko povezane i dvostruko povezane liste, zatim stabla, grafovi, itd.

Osnovne operacije

Četiri osnovne operacije se primjenjuju na svim strukturama:

 • pristup i obrada preko svih podataka (eng. traversing):
  • pristup svakom elementu strukture točno jedanput, da bi se određeni podatak obradio (procesirao); primjer – učitavanje polja ili matrice
 • pretraživanje:
  • pronalaženje lokacije elementa strukture koji sadrži željenu vrijednost, ili pronalaženje svih elemenata strukture koji ispunjavaju jedan ili više uvjeta
 • dodavanje novog elementa u strukturu
 • brisanje određenog elementa iz strukture

Pored navedenih operacija pristupa i obrade, pretraživanja, dodavanja i brisanja, na linearne strukture se primjenjuju i operacije sortiranja po određenom redoslijedu i spajanja (eng. merging) – kombiniranja dvije liste u jednu. Izbor određene vrste linearne strukture za danu situaciju ovisi o relativnoj učestalosti primjene pojedine od navedenih operacija.

Literatura

 • N. Pavković, D. Marjanović, N. Bojčetić, Programiranje i algoritmi II, Zagreb, 2005.
 • Uvod u programiranje - Računarski fakultet, Dinamičke strukture podataka